Over ons

Heb je nog vragen? Neem gewoon contact met ons op via het volgende nummer:

Privacy

Gegevensbescherming

We zijn erg blij dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het beheer van Mr.Couple door SAHU MEDIA UG (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG. In principe kan de Mr.Couple by SAHU MEDIA UG (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG-website worden gebruikt zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als een betrokkene via onze website gebruik wil maken van de speciale diensten van ons bedrijf, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met die voor Mr.Couple door SAHU MEDIA UG (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG toepasselijke landspecifieke voorschriften voor gegevensbescherming. Met deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen geïnformeerd over hun rechten door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Mr.Couple door SAHU MEDIA UG (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG heeft als controller talrijke technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om een zo volledig mogelijke bescherming van de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te waarborgen. Desalniettemin kunnen gegevensoverdracht via internet over het algemeen beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Mr.Couple door SAHU MEDIA UG (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG is gebaseerd op de terminologie die wordt gebruikt door de Europese directeuren en regelgevers bij het uitvaardigen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn voor zowel het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we vooraf de gebruikte termen uitleggen.

In deze privacyverklaring gebruiken we de volgende termen:

 • a) Persoonlijke gegevens

  Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een identificeerbare persoon is een natuurlijke persoon die, direct of indirect, met name door het toekennen van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer bijzondere kenmerken, de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

 • b) betrokkene

  Getroffen persoon is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de controller worden verwerkt.

 • c) verwerking

  Verwerking is elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen of een dergelijke reeks processen in verband met persoonlijke gegevens zoals het verzamelen, verzamelen, organiseren, bestellen, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, de openbaarmaking door verzending, distributie of enige andere vorm van verstrekking, vergelijking of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.

 • d) beperking van verwerking

  Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met als doel hun toekomstige verwerking te beperken.

 • e) Profilering

  Profilering is elk type geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens, dat bestaat uit het feit dat deze persoonlijke gegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke Analyseer of voorspel de voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van deze natuurlijke persoon.

 • f) pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegewezen aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens kan niet worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • g) Controller of controller

  De persoon die verantwoordelijk of verantwoordelijk is voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Als de doeleinden en middelen voor deze verwerking worden gespecificeerd door het Unierecht of de wetgeving van de lidstaten, kan de verantwoordelijke persoon of de specifieke criteria voor het benoemen ervan worden verstrekt in overeenstemming met het Unierecht of de wetgeving van de lidstaten.

 • h) Verwerkers

  De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 • i) Ontvanger

  De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Autoriteiten die mogelijk persoonsgegevens ontvangen als onderdeel van een specifiek onderzoeksmandaat krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

 • j) derde

  Een derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan anders dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die bevoegd zijn om de persoonsgegevens onder directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of verwerker te verwerken.

 • k) Toestemming

  Toestemming is elke uiting van wil die vrijwillig door de betrokkene voor het specifieke geval op een geïnformeerde manier en ondubbelzinnig wordt gegeven in de vorm van een verklaring of andere duidelijke bevestigende handeling, waarmee de betrokkene aangeeft dat hij instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens is.

2. Naam en adres van de controller

Verantwoordelijk in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met gegevensbeschermingskarakter zijn:

Mr.Couple door SAHU MEDIA UG (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG

Friederike-Nadig-Str. 31

12355 Berlijn

Duitsland

Tel.: 030-53058267

E-mail: [email protected]

Website: www.mrcouple.de

3. Cookies

De Mr.Couple by SAHU MEDIA UG (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG-website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.

Talrijke websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Met de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Door cookies te gebruiken, kan Mr.Couple van SAHU MEDIA UG (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Een cookie kan worden gebruikt om de informatie en aanbiedingen op onze website te optimaliseren in het belang van de gebruiker. Zoals eerder vermeld, stellen cookies ons in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruikers gemakkelijker te maken onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die bijvoorbeeld cookies gebruikt, hoeft zijn toegangsgegevens niet elke keer dat hij de website bezoekt in te voeren, omdat dit wordt uitgevoerd door de website en de cookie die is opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde met een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen onder bepaalde omstandigheden niet alle functies van onze website volledig worden benut.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Mr.Couple door SAHU MEDIA UG (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt geopend door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Het volgende kan worden vastgelegd: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang krijgt tot onze website (de zogenaamde verwijzer), (4) de subwebsites die gebruikmaken van een toegangssysteem op onze website kan worden beheerd, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere vergelijkbare gegevens en informatie die dienen om risico's te voorkomen in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Mr.Couple van SAHU MEDIA UG (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG trekt bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie geen conclusies over de betrokken persoon. Deze informatie is eerder vereist om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de advertenties ervoor te optimaliseren, (3) om de functionaliteit op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen, en ( 4) wetshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor wetshandhaving in geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom geëvalueerd door Mr.Couple door SAHU MEDIA UG (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG enerzijds statistisch en ook met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verbeteren om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te bieden voor om de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich te registreren op de website van de gegevensbeheerder door persoonlijke gegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens worden overgedragen aan de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van resultaten van het respectieve invoermasker dat wordt gebruikt voor registratie. De persoonlijke gegevens die door de betrokkene zijn ingevoerd, worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de controller en voor hun eigen doeleinden. De verwerkingsverantwoordelijke kan zorg dragen voor de overdracht aan één of meer verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend gebruikt voor intern gebruik dat toerekenbaar is aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Door te registreren op de website van de controller, worden ook het IP-adres dat is toegewezen door de internetprovider van de betrokkene (ISP), de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen, en indien nodig maken deze gegevens het onderzoeken van gepleegde misdrijven mogelijk. In dit opzicht is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de gegevensbeheerder te beveiligen. Deze gegevens worden in principe niet aan derden verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting is om ze door te geven of de doorgifte dient ter vervolging.

De registratie van de betrokkene met de vrijwillige verstrekking van persoonlijke gegevens dient de gegevensbeheerder om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, vanwege de aard van de zaak, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat geregistreerde personen vrij om de tijdens de registratie verstrekte persoonlijke gegevens op elk moment te wijzigen of volledig uit de database van de controller te verwijderen.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal elke betrokkene op elk moment op verzoek informatie verstrekken over welke persoonsgegevens over de betrokkene worden opgeslagen. Bovendien corrigeert of verwijdert de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking de persoonsgegevens op verzoek of advies van de betrokkene, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarvereisten zijn. In dit verband is het volledige personeel van de controller als contactpersoon beschikbaar voor de betrokkene.

6. Abonnement op onze nieuwsbrief

Op de Mr.Couple by SAHU MEDIA UG (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG-website krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonsgegevens bij het bestellen van de nieuwsbrief aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, wordt bepaald uit het invoermasker dat hiervoor wordt gebruikt.

Mr.Couple by SAHU MEDIA UG (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG informeert zijn klanten en zakenpartners regelmatig over de aanbiedingen van het bedrijf door middel van een nieuwsbrief. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich registreert om de nieuwsbrief te verzenden. Om juridische redenen wordt een bevestigingsmail verzonden naar het e-mailadres dat door de betrokkene voor het eerst is ingevoerd voor het verzenden van de nieuwsbrief via een dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd.

Bij het registreren voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) van het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt op het moment van registratie, evenals de datum en tijd van registratie. Het verzamelen van deze gegevens is nodig om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen begrijpen en dient daarom als wettelijke bescherming voor de verantwoordelijke.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden alleen gebruikt om onze nieuwsbrief te verzenden. Bovendien kunnen abonnees op de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd als dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of voor een registratie in dit verband, zoals het geval zou kunnen zijn in geval van wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of als de technische omstandigheden veranderen. De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van de nieuwsbriefservice worden niet doorgegeven aan derden. De betrokkene kan op elk moment het abonnement op onze nieuwsbrief opzeggen. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die de betrokkene ons heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken. Voor het intrekken van toestemming is er in elke nieuwsbrief een bijbehorende link. Er is ook de mogelijkheid om u op elk moment rechtstreeks uit te schrijven op de website van de controller of om de controller op een andere manier te informeren.

7. Nieuwsbrief volgen

De Mr.Couple van SAHU MEDIA UG (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG-nieuwsbrieven bevatten zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in e-mails die in HTML-indeling worden verzonden om opname van logbestanden en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie mogelijk van het slagen of mislukken van online marketingcampagnes. Op basis van de ingesloten trackingpixel kan Mr.Couple van SAHU MEDIA UG (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG herkennen of en wanneer een e-mail is geopend door een betrokkene en welke links in de e-mail zijn opgeroepen door de betrokkene .

Dergelijke persoonlijke gegevens die worden verzameld via de trackingpixels in de nieuwsbrieven, worden opgeslagen en geëvalueerd door de gegevensbeheerder om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de belangen van de betrokken persoon. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de afzonderlijke toestemmingsverklaring die hierop betrekking heeft in te trekken, die wordt gemaakt via de dubbele opt-in-procedure. Na intrekking worden deze persoonlijke gegevens door de controller verwijderd. Als u zich afmeldt voor het ontvangen van de nieuwsbrief, wordt Mr.Couple door SAHU MEDIA UG (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG automatisch geïnterpreteerd als een intrekking.

8. Contactoptie via de website

Vanwege wettelijke voorschriften bevat de website van Mr.Couple door SAHU MEDIA UG (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, wat ook een algemeen adres is voor de zogenaamde elektronische post ( E-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden overgedragen, worden opgeslagen met het oog op verwerking of contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

9. Reageer functie in de blog op de website

Mr.Couple door SAHU MEDIA UG (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG biedt gebruikers de mogelijkheid om individuele opmerkingen over individuele blogposts achter te laten op een blog op de website van de controller. Een blog is een portaal dat meestal op een website wordt vermeld en openbaar kan worden bekeken, waarin een of meer mensen, bloggers of webbloggers genoemd, artikelen kunnen posten of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blogposts. De blogposts kunnen meestal worden becommentarieerd door derden.

Als een betrokkene een opmerking achterlaat op de blog die op deze website is gepubliceerd, wordt naast de opmerkingen die de betrokkene heeft achtergelaten, informatie over het tijdstip waarop de opmerking is ingevoerd en de door de betrokkene gekozen gebruikersnaam (pseudoniem) opgeslagen en gepubliceerd. Het IP-adres dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) van de betrokkene, wordt ook geregistreerd. Dit IP-adres wordt om veiligheidsredenen opgeslagen en in het geval dat de betrokkene de rechten van derden schendt door een opmerking te plaatsen of illegale inhoud te plaatsen. De opslag van deze persoonsgegevens is dan ook in het eigen belang van de verantwoordelijke voor de verwerking, zodat deze zich eventueel zou kunnen ontslaan bij een overtreding. De verzamelde persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij een dergelijke overdracht wettelijk verplicht is of als juridische verdediging voor de controller dient.

10. Abonnement op opmerkingen in de blog op de website

De commentaren op de Mr.Couple door SAHU MEDIA UG (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG blog kunnen in principe worden onderschreven door derden. In het bijzonder is het voor een commentator mogelijk om zich te abonneren op de reacties na een reactie op een specifieke blogpost.

Als een betrokkene de optie kiest om zich op opmerkingen te abonneren, stuurt de controller een automatische bevestigingsmail om te controleren of de eigenaar van het opgegeven e-mailadres dat echt doet Keuze. De mogelijkheid om u te abonneren op opmerkingen kan op elk moment worden beëindigd.

11. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonlijke gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het opslagdoel te bereiken of als dit wordt gedaan door de Europese richtlijn en regelgever of een andere wetgever in wet- of regelgeving, welke van de verwerkingsverantwoordelijke onderwerp, werd verstrekt.

Als het opslagdoel niet langer van toepassing is of als een door de Europese richtlijnen en verordeningen voorgeschreven opslagperiode of een andere bevoegde wetgever verstrijkt, worden de persoonlijke gegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

12. Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft het door de Europese richtlijn en regelgever verleende recht om de verwerkingsverantwoordelijke te vragen om te bevestigen of de persoonsgegevens die hem betreffen worden verwerkt. Als een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller.

 • b) Recht op informatie

  Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonlijke gegevens heeft het recht verleend door de Europese richtlijn en regelgever om op elk moment gratis informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie van de controller. Daarnaast heeft de Europese richtlijn- en regelgever de betrokkene informatie verstrekt over de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur
  • het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die erop betrekking hebben of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke persoon of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking
  • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  • als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, in overeenstemming met artikel 22, leden 1 en 4 AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van dergelijke verwerking voor de betrokkene

  De betrokkene heeft ook het recht op informatie over de vraag of persoonsgegevens zijn overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te ontvangen over de passende garanties in verband met de overdracht.

  Als een betrokkene dit recht op informatie wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller.

 • c) Recht op rectificatie

  Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat wordt verleend door de Europese richtlijn en regelgever om de onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens over hen te vragen. Bovendien heeft de betrokkene het recht om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens te vragen - ook door middel van een aanvullende verklaring.

  Als een betrokkene dit recht op correctie wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller.

 • d) Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten)

  Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgever wordt verleend om van de verantwoordelijke persoon te eisen dat de persoonsgegevens die hem betreffen onmiddellijk worden verwijderd als een van de volgende redenen van toepassing is en als de verwerking niet nodig is:

  • De persoonsgegevens zijn voor dergelijke doeleinden verzameld of anderszins verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.
  • De betrokkene trekt zijn toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), AVG of artikel 9, lid 2, onder a), AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, AVG Een verwerken.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • De verwijdering van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1, AVG.

  Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene persoonsgegevens door Mr.Couple door SAHU MEDIA UG (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG wil laten verwijderen, kunnen ze contact opnemen met een medewerker van de neem contact op met de controller. De medewerker van Mr.Couple by SAHU MEDIA UG (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG zorgt ervoor dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

  Als de persoonlijke gegevens openbaar zijn gemaakt door Mr.Couple door SAHU MEDIA UG (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG en ons bedrijf als de controller is verplicht om de persoonlijke gegevens te verwijderen in overeenstemming met artikel 17, lid 1 AVG, Mr. Koppel door SAHU MEDIA UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, passende maatregelen, inclusief technische maatregelen, om andere gegevensbeheerders die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken, te informeren over de betrokkene De persoon heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van deze persoonlijke gegevens van deze andere gegevensbeheerders, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De medewerker van Mr.Couple by SAHU MEDIA UG (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG regelt het nodige in individuele gevallen.

 • e) Recht op beperking van verwerking

  Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgever wordt verleend om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de verwerking te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De betrokkene betwist de juistheid van de persoonsgegevens gedurende een periode die de verantwoordelijke persoon in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te verwijderen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21 lid 1 AVG en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Als aan een van de bovenstaande vereisten is voldaan en een betrokkene de persoonlijke gegevens die bij Mr.Couple zijn opgeslagen door SAHU MEDIA UG (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG wil beperken, kunnen ze contact opnemen met een medewerker van de neem contact op met de controller. De medewerker van Mr.Couple by SAHU MEDIA UG (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG zorgt ervoor dat de verwerking wordt beperkt.

 • f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

  Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgever wordt verleend om de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, die door de betrokkene aan een verantwoordelijke persoon zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens zonder belemmering over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG of artikel 9, lid 2 letter a GDPR of op een contract in overeenstemming met artikel 6 para. 1 letter b GDPR en de verwerking wordt uitgevoerd volgens geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang is of in de uitoefening van officieel gezag, dat is overgedragen aan de verantwoordelijke persoon.

  Bovendien heeft de betrokkene bij het uitoefenen van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20, lid 1 AVG, het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere over te dragen, voor zover dit technisch haalbaar is en zo ja, dit laat de rechten en vrijheden van andere mensen onverlet.

  Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Mr.Couple by SAHU MEDIA UG (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG.

 • g) Recht op bezwaar

  Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgever, om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie, op elk moment tegen de verwerking van persoonsgegevens betreffende hen, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, letter e, wordt verleend. of f DS-GVO vindt plaats om bezwaar te maken. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  Mr.Couple by SAHU MEDIA UG (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG verwerkt de persoonsgegevens niet langer in geval van bezwaar, tenzij we overtuigende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene beschermen prevaleren, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

  Als Mr.Couple by SAHU MEDIA UG (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG persoonsgegevens verwerkt om direct mail te beheren, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van Mr.Couple door SAHU MEDIA UG (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG voor directmarketingdoeleinden, zal Mr.Couple door SAHU MEDIA UG (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG de persoonsgegevens niet langer verwerken voor verwerken deze doeleinden.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, die wordt uitgevoerd door Mr.Couple door SAHU MEDIA UG (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, lid 1 van de AVG, bezwaar te maken, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te vervullen.

  Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met elke Mr.Couple by SAHU MEDIA UG (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG-werknemer of een andere werknemer. Het staat de betrokkene ook vrij om zijn recht om bezwaar te maken in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht richtlijn 2002/58 / EG, uit te oefenen met behulp van geautomatiseerde procedures die technische specificaties gebruiken.

 • h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen inclusief profilering

  Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgevende instantie wordt verleend om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die een rechtsgevolgen voor hen heeft of hen op soortgelijke wijze aanzienlijk beïnvloedt, als het besluit (1) niet nodig is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan op grond van de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, en deze wetgeving neemt passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Als de beslissing (1) nodig is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke persoon of (2) wordt deze genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, Mr.Couple door SAHU MEDIA UG (beperkte aansprakelijkheid) & Co. KG passende maatregelen te nemen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder in ieder geval het recht om tussenkomst van de verantwoordelijke persoon te krijgen, hun eigen standpunt te geven en de beslissing te betwisten.

  Als de betrokkene rechten wil doen gelden met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller.

 • i) Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

  Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonlijke gegevens heeft het recht verleend door de Europese richtlijn en regelgever om hun toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken.

  Als de betrokkene zijn recht op intrekking van zijn toestemming wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller.

13. Gegevensbescherming voor applicaties en in het sollicitatieproces

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van aanvragers met het oog op de afhandeling van het aanvraagproces. Verwerking kan ook elektronisch gebeuren. Dit is met name het geval als een aanvrager de relevante aanvraagdocumenten via elektronische weg naar de verantwoordelijke voor de verwerking stuurt, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website. Indien de verantwoordelijke een arbeidsovereenkomst met een sollicitant sluit, worden de doorgestuurde gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie conform de wettelijke bepalingen. Als de gegevensbeheerder geen arbeidsovereenkomst met de aanvrager sluit, worden de sollicitatiedocumenten automatisch twee maanden na kennisgeving van het afwijzingsbesluit verwijderd, op voorwaarde dat er geen andere legitieme belangen van de gegevensbeheerder zijn die in strijd zijn met de verwijdering. Een ander gerechtvaardigd belang in deze zin is bijvoorbeeld de verplichting om bewijs te leveren in een procedure op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AGG).

14. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van Facebook

De controller heeft op deze website componenten van het Facebook-bedrijf geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociaal ontmoetingspunt dat wordt beheerd op internet, een online community die gebruikers doorgaans in staat stelt met elkaar te communiceren en in virtuele ruimte te communiceren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt de gebruikers van het sociale netwerk onder meer in staat om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

Facebook wordt beheerd door Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Als een getroffen persoon buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch geactiveerd door de respectieve Facebook Component zorgt ervoor dat een weergave van de overeenkomstige Facebook-component wordt gedownload van Facebook. Een compleet overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Als onderdeel van dit technische proces krijgt Facebook kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook elke keer dat onze website door de betrokkene wordt bezocht en voor de gehele duur van hun verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en door Facebook toegewezen aan het respectievelijke Facebook-account van de betrokken persoon. Als de betrokkene op een van de Facebook-knoppen op onze website drukt, bijvoorbeeld de "Vind ik leuk" -knop, of als de betrokkene een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de persoon en slaat deze persoonlijke gegevens op .

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd met het inloggen op onze website bij Facebook is ingelogd; dit vindt plaats ongeacht of de betrokkene al dan niet op de Facebook-component klikt. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Facebook wordt verzonden, kan hij of zij de verzending voorkomen door uit te loggen bij zijn Facebook-account voordat hij onze website bezoekt.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Het legt ook uit welke instellingsopties Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende applicaties beschikbaar die het mogelijk maken de datatransmissie naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

15. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van Google AdSense

De controller heeft Google AdSense op deze website geïntegreerd. Google AdSense is een online service waarmee advertenties op sites van derden kunnen worden geplaatst. Google AdSense is gebaseerd op een algoritme dat de advertenties die worden weergegeven op sites van derden selecteert om overeen te komen met de inhoud van de respectieve site van derden. Google AdSense staat op interesses gebaseerde targeting van de internetgebruiker toe, die wordt geïmplementeerd door het genereren van individuele gebruikersprofielen.

De Google AdSense-component wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Het doel van de Google AdSense-component is om advertenties op onze website te integreren. Google AdSense plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Alphabet Inc. het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een Google AdSense-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de respectieve Google AdSense-component Om gegevens over te dragen aan Alphabet Inc. ten behoeve van online reclame en commissie-afwikkeling. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Alphabet Inc. kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Alphabet Inc. onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en klikken te achterhalen en vervolgens commissieoverzichten mogelijk te maken.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en daarmee permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Alphabet Inc. een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Bovendien kan een reeds door Alphabet Inc. geplaatste cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingebed in internetpagina's om opname van logbestanden en analyse van logbestanden mogelijk te maken, waardoor een statistische evaluatie kan worden uitgevoerd. Alphabet Inc. kan de ingebouwde trackingpixel gebruiken om te herkennen of en wanneer een website door een betrokkene is geopend en op welke links door de betrokkene is geklikt. Trackingpixels worden onder meer gebruikt om de bezoekersstroom naar een website te evalueren.

Via Google AdSense worden persoonlijke gegevens en informatie, die ook het IP-adres bevat en nodig is voor het opnemen en factureren van de weergegeven advertenties, overgedragen aan Alphabet Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. Alphabet Inc. kan deze persoonlijke informatie die via het technische proces is verzameld, delen met derden.

Google AdSense wordt in meer detail uitgelegd onder deze link https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

16. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De controller heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalyse-service. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens van welke website een betrokkene naar een website is gekomen (zogenaamde verwijzer), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame.

De werkmaatschappij van de Google Analytics-component is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt de toevoeging “_gat._anonymizeIp” voor webanalyse via Google Analytics. Met deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google verkort en geanonimiseerd als de toegang tot onze website afkomstig is van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere overeenkomstsluitende staat tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder meer om het gebruik van onze website te evalueren, voor ons online rapporten op te stellen die de activiteiten op onze website tonen, en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de respectieve Google Analytics-component Gegevens naar Google verzenden voor online analyse. Als onderdeel van dit technische proces verwerft Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en klikken te achterhalen en vervolgens commissieoverzichten mogelijk te maken.

Cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Elke keer dat u onze website bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, verzonden naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, delen met derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en daarmee permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatste cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Verder heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen en het verzamelen van door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google te voorkomen. Om dit te doen, moet de betrokkene een browser-add-on downloaden en installeren onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser-add-on vertelt Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites mogen worden verzonden naar Google Analytics. Google beschouwt de installatie van de browser-add-on als een bezwaar. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser-add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokken persoon of een andere persoon die binnen zijn invloedssfeer valt, bestaat de mogelijkheid om de browser-add-on opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Meer informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt meer gedetailleerd uitgelegd onder deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

17. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van Google-remarketing

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website Google Remarketing-services geïntegreerd. Google-remarketing is een functie van Google AdWords waarmee een bedrijf advertenties kan tonen aan internetgebruikers die de website van het bedrijf eerder hebben bezocht. De integratie van Google Remarketing stelt een bedrijf daarom in staat om gebruikersgerelateerde advertenties te maken en bijgevolg voor de internetgebruiker relevante advertenties te tonen.

Google Remarketing wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Het doel van Google-remarketing is het weergeven van op interesses gebaseerde advertenties. Met Google-remarketing kunnen we advertenties weergeven via het advertentienetwerk van Google of ze weergeven op andere websites die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

Google-remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google de bezoeker van onze website herkennen als hij vervolgens websites oproept die ook lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Telkens wanneer u een website bezoekt waarop de Google Remarketing-service is geïntegreerd, identificeert de internetbrowser van de betrokkene zich automatisch met Google. Als onderdeel van dit technische proces verwerft Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de gebruiker of surfgedrag, die Google onder meer gebruikt voor het tonen van voor interesses relevante advertenties.

Cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de websites die door de betrokkene worden bezocht. Elke keer dat u onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, delen met derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en daarmee permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatste cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Voor dit doel moet de betrokkene de link www.google.de/settings/ads oproepen van elk van de internetbrowsers die ze gebruiken en daar de gewenste instellingen maken.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

18. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van Google+

De controller heeft de Google+ knop als onderdeel van deze website geïntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociaal ontmoetingspunt dat wordt beheerd op internet, een online community die gebruikers doorgaans in staat stelt met elkaar te communiceren en in virtuele ruimte te communiceren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Met Google+ kunnen gebruikers van het sociale netwerk onder meer privéprofielen aanmaken, foto's uploaden en netwerken via vriendschapsverzoeken.

Google+ wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een Google+ knop is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de respectieve Google+ knop, een weergave van de bijbehorende Google+ Knop van Google. Als onderdeel van dit technische proces verwerft Google kennis over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Meer gedetailleerde informatie over Google+ is beschikbaar op https://developers.google.com/+/.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Google+ is ingelogd, herkent Google elke keer dat onze website door de betrokkene wordt bezocht en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld via de Google+ knop en door Google toegewezen aan het respectievelijke Google+ account van de betrokken persoon.

Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Google+ knoppen drukt en daarbij een Google +1 aanbeveling doet, wijst Google deze informatie toe aan het persoonlijke Google+ gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op. Google slaat de aanbeveling van Google +1 van de betrokkene op en maakt deze openbaar beschikbaar in overeenstemming met de door de betrokkene aanvaarde voorwaarden. Een aanbeveling van Google + 1 die door de betrokkene op deze website wordt gedaan, wordt vervolgens samen met andere persoonlijke gegevens verzonden, zoals de naam van het Google +1 -account dat door de betrokkene wordt gebruikt en de foto die hierin is opgeslagen in andere Google-services. Zo worden de resultaten van de zoekmachine van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of op andere plaatsen, bijvoorbeeld op websites of in verband met advertenties, opgeslagen en verwerkt. Google kan het bezoek aan deze website ook koppelen aan andere door Google opgeslagen persoonsgegevens. Google registreert deze persoonlijke informatie ook om de verschillende Google-services te verbeteren of te optimaliseren.

Google ontvangt via de Google+ knop altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd met het inloggen op onze website bij Google+ is ingelogd; Dit vindt plaats ongeacht of de betrokkene al dan niet op de Google+ knop klikt.

Als de betrokkene niet wil dat de persoonlijke gegevens naar Google worden verzonden, kunnen ze een dergelijke overdracht voorkomen door uit te loggen bij hun Google+ account voordat ze onze website bezoeken.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Meer informatie van Google over de Google + 1-knop is te vinden op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

19. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van Google AdWords

De controller heeft Google AdWords op deze website geïntegreerd. Google AdWords is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in zowel de zoekresultaten van Google als het advertentienetwerk van Google. Met Google AdWords kan een adverteerder vooraf bepaalde zoekwoorden definiëren, waardoor een advertentie alleen in de zoekresultaten van de Google-zoekmachine wordt weergegeven wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een zoekwoordrelevant zoekresultaat op te halen. In het Google-advertentienetwerk worden de advertenties verspreid op onderwerpgerelateerde websites met behulp van een automatisch algoritme en rekening houdend met de eerder gedefinieerde zoekwoorden.

Google AdWords wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Het doel van Google AdWords is om onze website te adverteren door op interesses gebaseerde advertenties weer te geven op de websites van externe bedrijven en in de zoekresultaten van de Google-zoekmachine en door advertenties van derden op onze website weer te geven.

Als een betrokkene onze website bereikt via een Google-advertentie, wordt door Google een zogenaamde conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene geplaatst. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als de cookie nog niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om te bepalen of bepaalde subpagina's, zoals het winkelwagentje van een online winkelsysteem, zijn geopend op onze website. De conversiecookie stelt zowel wij als Google in staat te begrijpen of een betrokkene die via een advertentie van AdWords naar onze website is gekomen, verkoop heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop van goederen heeft voltooid of geannuleerd.

De door het gebruik van de conversiecookie verzamelde gegevens en informatie worden door Google gebruikt om bezoekersstatistieken voor onze website te genereren. Deze bezoekstatistieken worden op hun beurt door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat naar ons is verwezen via AdWords-advertenties, d.w.z. om het succes of falen van de respectieve AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren . Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google die kan worden gebruikt om de betrokkene te identificeren.

De conversiecookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de websites die door de betrokkene worden bezocht. Elke keer dat u onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, delen met derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en daarmee permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie instelt op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Bovendien kan een reeds door Google AdWords ingestelde cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Voor dit doel moet de betrokkene de link www.google.de/settings/ads oproepen van elk van de internetbrowsers die ze gebruiken en daar de gewenste instellingen maken.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

20. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van Instagram

De controller heeft op deze website componenten van de Instagram-dienst geïntegreerd. Instagram is een dienst die kwalificeert als een audiovisueel platform en waarmee gebruikers foto's en video's kunnen delen en ook dergelijke gegevens op andere sociale netwerken kunnen verspreiden.

Instagram wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een Instagram-component (Insta-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch geactiveerd door de respectieve Instagram-component gevraagd om een weergave van het overeenkomstige onderdeel van Instagram te downloaden. Als onderdeel van dit technische proces krijgt Instagram kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Instagram is ingelogd, herkent Instagram elke keer dat onze website door de betrokkene wordt bezocht en voor de volledige duur van zijn verblijf op onze website, welke specifieke subpagina de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Instagram-component en door Instagram toegewezen aan het respectieve Instagram-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Instagram-knoppen klikt, worden de daarmee overgedragen gegevens en informatie toegewezen aan het persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en door Instagram opgeslagen en verwerkt.

Instagram ontvangt via de Instagram-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd met het inloggen op onze website bij Instagram is ingelogd; dit vindt plaats ongeacht of de betrokkene al dan niet op de Instagram-component klikt. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Instagram wordt verzonden, kunnen ze de verzending voorkomen door uit te loggen bij hun Instagram-account voordat ze onze website bezoeken.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Instagram zijn te vinden op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

21. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van Jetpack voor WordPress

De datacontroller heeft Jetpack op deze website geïntegreerd. Jetpack is een WordPress-plug-in die de beheerder van een website biedt die is gebaseerd op aanvullende functies van WordPress. Jetpack geeft de websitebeheerder onder meer een overzicht van de bezoekers van de site. De weergave van gerelateerde artikelen en publicaties of de mogelijkheid om inhoud op de pagina te delen, verhoogt ook het aantal bezoekers. Daarnaast zijn beveiligingsfuncties geïntegreerd in Jetpack, zodat een website die Jetpack gebruikt beter is beschermd tegen brute force-aanvallen. Jetpack optimaliseert en versnelt ook het laden van de afbeeldingen die op de website zijn geïntegreerd.

De operator van de Jetpack-plug-in voor WordPress is Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd., Business Center, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ierland.

Jetpack plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een Jetpack-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch door de betreffende Jetpack-component gevraagd om gegevens te gebruiken voor analysedoeleinden worden verzonden naar Automattic. Als onderdeel van dit technische proces verwerft Automattic kennis van data die vervolgens wordt gebruikt om een overzicht van websitebezoeken te creëren. De op deze manier verkregen gegevens worden gebruikt om het gedrag van de betrokkene die de website van de controller heeft bezocht te analyseren en wordt geëvalueerd met als doel de website te optimaliseren. De gegevens die via de Jetpack-component worden verzameld, worden niet gebruikt om de betrokkene te identificeren zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. De gegevens worden ook bekend bij Quantcast. Quantcast gebruikt de gegevens voor dezelfde doeleinden als Automattic.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en daarmee permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Automattic / Quantcast een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Bovendien kunnen cookies die al door Automattic zijn ingesteld, op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen en het verzamelen van de gegevens die zijn gegenereerd door de Jetpack-cookie met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Automattic / Quantcast te voorkomen. Om dit te doen, moet de betrokkene op de opt-out-knop drukken onder de link https://www.quantcast.com/opt-out/, die een opt-out-cookie plaatst. De opt-out-cookie die met het bezwaar is ingesteld, wordt opgeslagen op het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de cookies op het systeem van de betrokkene na bezwaar worden verwijderd, moet de betrokkene de link opnieuw oproepen en een nieuwe opt-out-cookie plaatsen.

Met de instelling van de opt-out-cookie is het echter mogelijk dat de websites van de verwerkingsverantwoordelijke niet langer volledig door de betrokkene kunnen worden gebruikt.

De toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming van Automattic zijn beschikbaar op https://automattic.com/privacy/. De toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Quantcast zijn beschikbaar op https://www.quantcast.com/privacy/.

22. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van YouTube

De controller heeft op deze website YouTube-componenten geïntegreerd. YouTube is een internetvideo-portaal waarmee video-uitgevers gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze gratis kunnen bekijken, evalueren en erop kunnen reageren. YouTube staat de publicatie van alle soorten video's toe, daarom kunnen complete film- en televisieprogramma's, maar ook muziekvideo's, trailers of video's die door gebruikers zelf zijn gemaakt, worden opgeroepen via het internetportaal.

YouTube wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch geactiveerd door de respectieve YouTube-component gevraagd om een weergave van de bijbehorende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. Als onderdeel van dit technische proces worden YouTube en Google geïnformeerd over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt door een subpagina op te roepen die een YouTube-video bevat. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het respectievelijke YouTube-account van de betrokken persoon.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd met het inloggen op onze website bij YouTube is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de persoon op een YouTube-video klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar YouTube en Google wordt verzonden, kunnen ze de verzending voorkomen door uit te loggen bij hun YouTube-account voordat ze onze website bezoeken.

De door YouTube gepubliceerde gegevensbeschermingsregels, die beschikbaar zijn op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, bieden informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

23. Betaalmethode: Gegevensbeschermingsregels voor PayPal als betalingsmethode

De controller heeft PayPal-componenten op deze website geïntegreerd. PayPal is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtuele privé- of zakelijke rekeningen vertegenwoordigen. PayPal heeft ook de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-account heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, daarom is er geen klassiek rekeningnummer. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te doen of betalingen te ontvangen. PayPal treedt ook op als trustee en biedt kopersbeschermingsdiensten.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

Als de betrokkene "PayPal" selecteert als betalingsoptie tijdens het bestelproces in onze online winkel, worden de gegevens van de betrokkene automatisch naar PayPal verzonden. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de verzending van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling.

De persoonlijke gegevens die naar PayPal worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. Om het koopcontract te verwerken, zijn ook persoonlijke gegevens met betrekking tot de betreffende bestelling nodig.

De overdracht van de gegevens heeft tot doel betalingen te verwerken en fraude te voorkomen. De verwerkingsverantwoordelijke draagt de persoonsgegevens van PayPal over, met name als er een legitiem belang is bij de overdracht. De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen PayPal en de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze verzending is om de identiteit en kredietwaardigheid te verifiëren.

PayPal kan de persoonlijke gegevens doorgeven aan aangesloten bedrijven en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit nodig is om aan de contractuele verplichtingen te voldoen of de gegevens moeten worden verwerkt in de bestelling.

De betrokkene heeft op elk moment de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens van PayPal in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of overgedragen voor (contractuele) betalingsverwerking.

De huidige regelgeving voor gegevensbescherming van PayPal is te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

24. Betaalmethode: gegevensbeschermingsregels voor Sofortüberweisung als betalingsmethode

De controller heeft op deze website componenten van Sofortüberweisung geïntegreerd. Sofortüberweisung is een betalingsdienst waarmee producten en diensten op internet zonder contant geld kunnen worden betaald. Sofortüberweisung vertegenwoordigt een technisch proces waarbij de online winkel onmiddellijk een betalingsbevestiging ontvangt. Hierdoor kan een retailer direct na het plaatsen van de bestelling goederen, diensten of downloads aan de klant leveren.

De exploitant van Sofortüberweisung is Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

Als de betrokkene "Sofortüberweisung" selecteert als betalingsoptie tijdens het bestelproces in onze online winkel, worden de gegevens van de betrokkene automatisch naar Sofortüberweisung verzonden. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de verzending van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling.

Bij een aankoop via Sofortüberweisung stuurt de koper de pincode en TAN naar Sofort GmbH. Sofortüberweisung voert vervolgens een overdracht naar de online winkel uit na een technische controle van het rekeningsaldo en toegang tot verdere gegevens om het rekeninggeld te controleren. De online handelaar wordt dan automatisch geïnformeerd over de uitvoering van de financiële transactie.

De persoonsgegevens die worden uitgewisseld met Sofortüberweisung zijn voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor betalingsverwerking. De overdracht van de gegevens heeft tot doel betalingen te verwerken en fraude te voorkomen. De verantwoordelijke voor de verwerking zal ook andere persoonlijke gegevens aan Sofortüberweisung overdragen als er een legitiem belang is bij de overdracht. De persoonsgegevens die worden uitgewisseld tussen Sofortüberweisung en de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, kunnen door Sofortüberweisung worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze verzending is om de identiteit en kredietwaardigheid te verifiëren.

Sofortüberweisung kan de persoonsgegevens doorgeven aan aangesloten bedrijven en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit nodig is om aan de contractuele verplichtingen te voldoen of de gegevens in de bestelling te verwerken.

De betrokkene heeft ten opzichte van Sofortüberweisung de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of overgedragen voor (contractuele) betalingsverwerking.

De toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Sofortüberweisung zijn te vinden op https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/.

25. Rechtsgrond voor verwerking

Art. 6 ik stak aan. een AVG dient ons bedrijf als de wettelijke basis voor verwerkingsactiviteiten waarbij we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene een partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het leveren van enige andere dienst of overweging, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 ik stak aan. b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij moeten worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6, ik stak aan. d AVG.
Uiteindelijk zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6, dat ik heb aangestoken. f AVG zijn gebaseerd. Verwerkingsactiviteiten die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrondslag indien verwerking noodzakelijk is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een gerechtvaardigd belang zou kunnen worden aangenomen als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke persoon (overweging 47 zin 2 AVG).

26. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde

Is de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 verlicht? f GDPR is ons legitieme belang bij het uitvoeren van ons bedrijf ten behoeve van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

27. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de periode worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn om een contract uit te voeren of te initiëren.

28. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzaak voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken

Wij informeren u dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. Belastingregels) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. Informatie over de contractant).
Soms kan het nodig zijn om een contract af te sluiten dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die we vervolgens moeten verwerken. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hen sluit. Het niet verstrekken van persoonsgegevens zou ertoe leiden dat de overeenkomst niet met de betrokkene wordt gesloten.
Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker maakt de betrokkene per geval duidelijk of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of nodig is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

29. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de generator voor gegevensbeschermingsverklaring van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die als Externe functionaris voor gegevensbescherming Midden-Franken werkt samen met de Gegevensbeschermingsadvocaten van het advocatenkantoor WILDE BEUGER SOLMECKE | Advocaten gemaakt.